සතුට නුඹ අරන් යන්න. කඳුළු මට දී යන්න

ලං වෙන්න ලං වෙන්න
ටිකෙන් ටික ඈතට යන්න
වෙන් වෙන්න හැර යන්න
ගිහින් ආපහු එන්න
නවතින්න රවටන්න
හිතත් අරගෙන යන්න
දුර යන්න හැංගෙන්න
කාලෙකට නොපෙනී ඉන්න

මං ඉන්නෙ රැවෙටෙන්න
අඬන්න තනි වෙන්න
නුඹ ඇවිත් ආයෙමත්
අඬවලා දුර යන්න
ඒ ටිකත් ඇති වේවි
මැරි මැරී ජීවත් වෙන්න
ඒ නිසා නුඹ එන්න
කඳුලක් දීලා හිනා අරගෙන යන්න.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*