ඔබේ වෙන්න බලා ඉන්නම්

හැමදාම බලාගෙන උන්නෙ
එල්ලෙන්න පැද්දෙන්න
කාගෙ හරි නෙමේ
ඔයාගේ ගවුමේ

ඒත් හැමදාම ඔයා කලේ
මගෙන් බේරෙන්න
ගවුම උස්සන්
එක පිම්මෙ දිව්ව එක

ඇයි ඔය තරම් – මාව මග හැරල
හයියෙන් දුවන්නෙ ????
රිද්දන්න හිතල නෙමෙයි මම
ඇගේ එල්ලෙන්නෙ

දන්නවද ????? ඔයා දන්නෑ
ඔයා මාව මගහරින තරමටම
ඔය සුදු කකුල් දෙක
මට දැක ගන්න පුලුවන්

මම ඉන්නවා හැංගිලා වගේ
ගවුම උස්සන් ඉක්මනින්
ඔයා දුවන අතරෙදි මං
සිඹින්න ඔය සුදු කකුල්

මම
ඔයාගේ
තුත්තුරි

ශි|ව|න්|ති 😌

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*